על שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית

בהיכנס האקדמיה ללשון העברית לשנתה השישים אנחנו מפרסמים כאן מסמכים ומאמרים שדנים בין היתר בשאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית.

ארכיון המדינה פרסם באלול תשע"ב (אוגוסט 2012) תעודות בנושא "האם יימצא שם עברי לאקדמיה ללשון העברי". עתה אפשר לראות את המסמכים בתיק הארכיון "ועדת הלשון העברית בא"י אקדמיה ללשון עברית".

מאמרים בנושא:

לקראת הקמת האקדמיה ללשון העברית בתוך זאב בן־חיים, במלחמתה של לשון, ירושלים התשנ"ב.

ייסוד האקדמיה ללשון העברית בתוך נתן אפרתי, העברית בראי המדינה, ירושלים תש"ע:
חלק ראשון: התחלות ראשונות; ועד הלשון בשירות המדינה שבדרך; תזכיר ועד הלשון למוסדות הלאומיים; היערכות ועד הלשון לייסוד האקדמיה
חלק שני: בן־גוריון והאספה הפומבית לייסוד האקדמיה; ועדת השרים להצעת חוק האקדמיה; הוועדה הממשלתית לענייני האקדמיה ללשון העברית
חלק שלישי: התפתחויות בהצעת החוק; שם עברי לאקדמיה; הפעולות לייסוד האקדמיה בשנת תשי"א; פעולות שר החינוך והתרבות לקידום חוק האקדמיה; הצעה חדשה לחוק האקדמיה
חלק רביעי: היערכות ועד הלשון לקראת הדיון בכנסת; הדיון בהצעת חוק האקדמיה בממשלה ובוועדות שרים; מכתב יעקב כהן לראש הממשלה; הדיון בכנסת בהצעת "חוק ועד הלשון לישראל"
חלק חמישי: הוויכוח בכנסת בסוגיית שם המוסד: אקדמיה או שם עברי; שרת אינו מוותר בעניין השם; בחירת חברי המוסד העליון ללשון העברית וקביעת השם אקדמיה; קביעת תקנון לאקדמיה; סיכום

כתבו עלינו:

איזו מילה הציתה ויכוח בצמרת המדינה?  – NRG מעריב, 3 בספטמבר 2013.

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית