זיכרונות כרך ז–ח, תש"ך–תשכ"א

ישיבות לב–מה

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנות תש"ך-תשכ"א, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: מונחי הביטוח, עמ' 9 ◆ מונחי הימאות, עמ' 22 ◆ מונחי האפייה: ג. מילואים למונחי הקונדיטאות, עמ' 36 ◆ מונחי המנהל הציבורי, עמ' 38 ◆ מונחי הארכיונאות, עמ' 46 ◆ מונחי החשבונאות, עמ' 49 ◆ מונחי הגיאוגרפיה: ג. גיאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק ב', עמ' 68 ◆ מונחי תרבות הגוף: ב. אגרוּף; ג. אתלטיקה (קלה), עמ' 83 ◆ כללים בנטיית השם: א. הקמץ הגדול, עמ' 91 ◆ מלים בשימוש כללי, עמ' 95

שנת התש"ך

הישיבה השלושים ושתיים (לב)

א. הודעות ואישור זיכרון הדברים של הישיבה הקודמת, עמ' 99 ◆ ב. הרצאת הא' ש' אברמסון על הנושא: "מלשון חכמים", עמ' 99 ◆ ג. אישור המילון למונחי הרתכות, עמ' 106 ◆ ד. דיון בשני מונחים ברשימת מונחי האפייה ב', עמ' 108 ◆ ה. אישור מונחי האפייה, רשימה ג', עמ' 110 ◆ ו. אישור מונחי הימאות, פרק א'-ג', עמ' 110 ◆ ז. כיצד ייקרא הלוח הנוהג אצל האומות, עמ' 110

הישיבה השלושים ושלוש (לג)

א. הודעות ואישור זיכרון־הדברים מישיבה ל"ב, עמ' 112 ◆ ב. נטיית השם, פרק א': הקמץ הגדול, עמ' 113

הישיבה השלושים וארבע (לד)

נטיית השם, פרק א': הקמץ הגדול (המשך), עמ' 120

הישיבה השלושים וחמש (לה)

א. אישור זיכרון־הדברים מישיבות ל"ג-ל"ד והודעות, עמ' 129 ◆ ב. נטיית השם, פרק א': הקמץ הגדול (המשך הדיון), עמ' 129

הישיבה השלושים ושש (לו)

א. קביעות לשוניות דחופות (נמל תעופה, תעודת כניסה, המתקת מים, הטלת מסים, לנוסעים), עמ' 137 ◆ ב. נטיית השם, פרק א': הקמץ הגדול (המשך הדיון), עמ' 142

הישיבה השלושים ושבע (לז)

א. הודעות ואישור זיכרון הדברים מישיבות ל"ה-ל"ו, עמ' 147 ◆ ב. נטיית השם, פרק א', הקמץ הגדול (סיום הדיון), עמ' 147

הישיבה השלושים ושמונה (לח)

א. בחירת הנשיא, סגן הנשיא, הוועדים וראשיהם, עמ' 155 ◆ ב-ג. מונחי המנהל הציבורי א'; מונחי ארכיונאות, עמ' 156

הישיבה השלושים ותשע (לט)

א. מונחי המנהל הציבורי א', עמ' 165 ◆ ב. מלים בשימוש כללי (שומר טף, תימוכין, to cover, שלאגר), עמ' 169 ◆ ג. מונחי החינוך, עמ' 172 ◆ ד. מונחי הביטוח, עמ' 175

שנת התשכ"א

הישיבה הארבעים (מ)

א. הודעות כלליות, עמ' 177 ◆ ב. אישור התקציב לשנת תשכ"א, עמ' 178 ◆ ג. הרצאת הא' י' קוטשר על בעית המחקר של לשון חכמים ופתרונה, עמ' 185 ◆ ד. מלים בשימוש כללי (סיקר, סיקור, שלאגר), עמ' 191

הישיבה הארבעים ואחת (מא)

א. הודעות, עמ' 194 ◆ ב. דברי אזכרה לסגן־נשיא האקדמיה ד"ר יעקב כהן ז"ל, עמ' 194 ◆ ג. אישור זיכרון הדברים של ישיבה מ', עמ' 197 ◆ ד. דו"ח של הא' בן־חיים מן הכינוס הבין־לאומי לשיטת המיכון בניתוח הספרותי ובלקסיקוגרפיה, עמ' 197 ◆ ה. בחירת סגן־נשיא, עמ' 197 ◆ ו. המשך הדיון במונחי החינוך, עמ' 197

הישיבה הארבעים ושתיים (מב)

א. המשך הדיון במונחי החינוך, עמ' 201 ◆ ב. ערעור על מונח אחד במונחי הביטוח, עמ' 201 ◆ ג. שונות, עמ' 211

הישיבה הארבעים ושלוש (מג)

א. הודעות ודינים וחשבונות, עמ' 212 ◆ ב. סיום הדיון במונחי החינוך ואישורם, עמ' 212 ◆ ג. אישור מונחי האגרוּף, עמ' 216 ◆ ד. הרצאת הא' ש' ייבין על "בעיות באפיגרפיה ופאליאוגרפיה שמית־מערבית", עמ' 219

הישיבה הארבעים וארבע (מד)

א. המילון ההיסטורי, עמ' 226 ◆ ב. הצעת הבחנה בין איספניה ובין ספרד, עמ' 226 ◆ ג. אישור מונחי הגיאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק ב', עמ' 231 ◆ ד. הודעה בעניין pool במונחי הביטוח, עמ' 232 ◆ ה. אישור מונחי החשבונאות, עמ' 233 ◆ ו. אישור מונחי תורת המדידה, עמ' 235

הישיבה הארבעים וחמש (מה)

א. אישור זיכרון־הדברים והחלטות של ישיבות מ"ג-מ"ד, עמ' 239 ◆ ב. הודעות, עמ' 239 ◆ ג. בחירת חברי־כבוד ומינוי ועדה להצעת חברים חדשים, עמ' 239 ◆ ד. הרצאת הא' איתן על עבודת המינוח, עמ' 240 ◆ ה. מונחי האתלטיקה (הקלה), עמ' 242 ◆ ו. מונחי הידראוליקה, עמ' 243

נספחים

  • הוועדים והוועדות בשנות תש"ך-תשכ"א: א. המינוח, עמ' 247 ◆ ב. הדקדוק, עמ' 255 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 256