הודעה על מכרז

 הזמנה להציע הצעות
גיוס משאבים ויחסי ציבור בצפון אמריקה

 

1. האקדמיה ללשון העברית ("האקדמיה") מפרסמת בזאת מכרז להגשת הצעות לשירותי גיוס משאבים ויחסי ציבור בצפון אמריקה.

2. רשאים להגיש הצעות מי שעונים על שני התנאים האלה: (1) חברות שהתאגדו לפי חוק בארצות הברית ("ארה"ב") או עסקים שאינם אמריקאיים אך מחזיקים במשרד קבוע בארה"ב; ו (2) בעלי 10 שנות ניסיון לפחות בפעילות של גיוס משאבים ויחסי ציבור בצפון אמריקה.

3. תקופת החוזה בין האקדמיה ובין הספק הזוכה תהיה ל-12 חודשים. לאקדמיה תהיה הרשאה בלעדית, כפוף למתן הודעה בכתב להצעה הזוכה, להאריך את התנאי המקורי בשלוש תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

4. במסמכי המכרז ובכל עדכון שלהם אפשר לעיין באתר האקדמיה במרשתת החל מיום חמישי, כ"ו בסיון תש"ף, 18 ביוני 2020 בכתובת כאן.

5. שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח לכתובת sarithm@hebrew-academy.org.il לא יאוחר מיום חמישי, ג' בתמוז תש"ף, 25 ביוני 2020.

6. את ההצעות בצירוף כל המסמכים הדרושים, כמפורט במכרז, יש להגיש לא יאוחר מיום חמישי, י"ז בתמוז תש"ף, 9 ביולי 2020 בתיאום בטלפון מספר 02-6493555 בימים א-ה בשעות 14:00-9:00 במזכירות האקדמיה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בירושלים.

7. הודעה זו כוללת מידע כללי וראשוני בלבד, והתנאים המפורטים במסמכי המכרז הם שיקבעו בכל מקרה. לוועדת המכרז הזכות לשנות או לעדכן את תנאי המכרז וכן לשאת ולתת עם מציעים – הכול לפי תנאי המכרז.

בכבוד רב,

טלי בן יהודה
מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית