מאמרים מאת מיכל אפרת

"מעתק החילון" מנקודת מוצא בלשנית

לשוננו עג, ב (תשע"א), עמ' 209–247

המאמר דן במונח "מעתק חילון" ומביא כדוגמה כמה מילים ומקרים המוסברים במעתק זה.
המשך קריאה >>