מאמרים מאת מנחם קיסטר

על משמעויות טקסטואליות ולקסיקליות של תופעות לשוניות

לשוננו עח, א–ב (תשע"ו), עמ' 7–20