מאמרים מאת עמנואל מסטיי

"בדי עמל הצלחתי": דבר והיפוכו

אקדם 56, אלול תשפ"ב – ספטמבר 2022