מאמרים מאת שלמה הרמתי

דיבור עברי בתקופת ההשכלה

לשוננו לעם לט, ה–ו (תשמ"ח), עמ' 97–160

עד כמה שימשה העברית לשון דיבור בארצות אירופה בתקופה שקדמה לתחיית הלשון בארץ ישראל? במאמר נסקר השימוש בעברית והדיונים בנושא זה בקרב חוגי ההשכלה בארצות אשכנז, באיטליה וברוסיה.
המשך קריאה >>