ועדת המינוח המרכזית

ועדת המינוח המרכזית (לשעבר ועד המינוח) היא אחת מוועדות הקבע של האקדמיה ללשון העברית. תפקידה להנחות ולכוון את עבודת ועדות המינוח המקצועיות, והיא פועלת לאחידות המינוח ולמניעת סתירות בין החלטות ועדות המינוח השונות.

לוועדה מובאים רשימות המונחים והמילונים שהכינו ועדות המינוח המקצועיות, והיא בוחנת ומבקרת אותם לפני הגשתם לאישור מליאת האקדמיה. נציגים מוועדת המינוח המקצועית שמונחיה נדונים באותה עת בוועדת המינוח המרכזית מוזמנים לישיבותיה כדי להסביר את מהותם של המונחים ואת השימוש המקצועי בהם. עיקר הדיון בישיבות נסב על מונחים שיש בהם חידוש לשוני או שינוי של קביעה קודמת.

לעיתים דנה הוועדה במונחים הדורשים הכרעה לפי בקשת מליאת האקדמיה או המזכירות המדעית. רשימות המונחים והמילונים המתאשרים בוועדת המינוח המרכזית טעונים אישור של מליאת האקדמיה.

חברי הוועדה

חברי האקדמיה: יואל אליצור, שולמית אליצור, סיריל אסלנוב, מלכה זמלי, אפרים חזן, אהרן ממן (יו"ר), שלמה נאהיוסף עופרשמואל פסברג, דוד רוזנטל

מרכזת הוועדה: רונית גדיש; משתתפת קבועה: ויקי טפליצקי בן־סעדון, מרכזת תחום המינוח במזכירות המדעית