ענייני תצורה וניקוד

בפרק זה מובאות החלטות – כלליות ופרטיות – הקשורות בצורתם ובניקודם של שמות, והן מכוונות בעיקר לצורות היסוד של השמות.

ההחלטות נערכו בארבעה חלקים.

בחלק הראשון (2.1) באות החלטות על משקלי שם הקובעות את צורות היסוד. במקצתן בא פירוט המילים במשקל הנדון, ובמקצתן נקבע ניקודם של השמות במשקל. פה ופה באה הערה על נטיית השמות במשקל. אפשר לראות בחלק זה השלמה לכללי נטיית השם (פרק 1).

בחלק השני (2.2) באות כמה החלטות הנוגעות לצורות היסוד של שמות בעלי סיומות – שמות בסיומות ־ָן, ־ַאי, ־וֹן, ־תָן; שמות בסיומת הזוגי (כולל שמות שהסיומת בהם היא סיומת נטייה); והחלטה על הכתיב בה"א של שמות שבעבר נכתבו בסופם באל"ף.

בחלק השלישי (2.3) קובצו החלטות הנוגעות לשמות שונים: ראשית מובאת רשימה ארוכה של מילים שהיה צורך להכריע בצורתן – ניקוד והגייה (שמות אחדים שנדונו מלכתחילה כשהם לעצמם שובצו בכללי נטיית השם במקום המתאים להם). לאחר מכן באים ענייני נטייה ייחודיים של שמות אחדים. לבסוף באות החלטות הקובעות את המין הדקדוקי ואת צורת הרבים של שמות שנדרשה הכרעה בהם.

החלק הרביעי (2.4) חורג מתחום הצורות אל ענייני ניקוד שונים.

בסוף כל סעיף צוין מספר ישיבת המליאה שהסעיף אושר בה.