מילים בשימוש כללי (ברובן) שאושרו באקדמיה בשנים תשנ"ה-תשנ"ו

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך כסלו טבת תשנ"ו