הַסְפָּקָה או אַסְפָּקָה

שם הפעולה של הפועל סיפּק (סחורה או שירותים וכדומה)[1] גזור מבניין הפעיל: הַסְפָּקָה. לצד צורה זו בה"א נפוצה הצורה באל"ף: אַסְפָּקָה. נראה שהיה ניסיון להבדיל בין שני גוֹני משמעות:

  • 'הספקה' – פעולתו של הסַפָּק;
  • 'אספקה' – הציוד או השירות שסופק.

כך עולה מן ההגדרות המובאות במילון אבן־שושן למהדורותיו (החל בשנות החמישים של המאה העשרים). כיום רווחת הצורה באל"ף לשני המשמעים, כגון 'אספקת מים לחקלאות', 'העברת אספקה'.

המילונים המקצועיים של ועד הלשון ושל האקדמיה ללשון משקפים עמדות שונות: ברבים מועדפת הצורה בה"א 'הספקה', מקצתם מביאים את שתי הצורות 'הספקה' ו'אספקה' זו לצד זו, ואחד מהם מציע את ההבחנה שתוארה לעיל.

בישיבת מליאת האקדמיה בשנת תש"ע (2010) הוחלט שבמונחי האקדמיה יבואו המילים בלי הבדל משמעות.

____________________________

[1] הפועל סִפֵּק – בבניין פיעל – משמש גם במשמעות 'נתן הרגשה טובה לאחר מילוי משימה או מילוי משאלה וכדומה'. שם הפעולה המשמש במשמעות זו הוא 'סיפוק', השקול במשקל שמות הפעולה של בניין פיעל. ואולם בספרות העברית לדורותיה 'סיפוק' משמש גם במשמעות 'הספקה', ואף בימינו, כגון 'עליהם לדאוג לסיפוק צרכיו הבסיסיים של הילד' וכדומה.