"מעתק החילון" מנקודת מוצא בלשנית

לשוננו עג, ב (תשע"א), עמ' 209–247

לקריאת המאמר

המאמר פותח בבדיקת השימוש במונח "מעתק חילון" ומביא כדוגמה כמה מילים ומקרים המוסברים במעתק זה. כן נבדקים במאמר היבטים אלו לאור התאוריות הבלשניות־הסמנטיות ומודגשת התרומה של העיון בתופעות אלו לאור תאוריות בלשניות־סמנטיות להבנת המציאות, הבנת הלשון ומה שביניהן. (מאמר זה הוא חלק ראשון ממאמר בן שני חלקים.)