בנקאות ושוק ההון

הִוּוּן – capitalization
חישוב הערך הכספי בהווה של הכנסות והוצאות עתידיות; המרה של תשלומים עתידיים לתשלום אחד בהווה.


הַמְחָאָה – check, cheque
צֵ'ק, טופס הוראה לבנק מטעם בעל חשבון לשלם לפקודתו של מי ששמו נכתב בהוראה סכום כסף מסוים מחשבונו של חותם ההוראה.


חָבוּת כּוֹלֶלֶת – obligo
אובליגו, סך כל התחייבויותיו של לקוח כלפי הבנק.


חַדְלוּת פֵּרָעוֹן – insolvency
מצב שבו אין לאדם או למוסד יכולת לפרוע את חובו ולעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.
ראו גם: חדלות פירעון


חֶשְׁבּוֹן עַצְמִי – own account, nostro
נוסטרו, חשבון עצמי – למשל חשבון ניירות ערך – של בנק או בית השקעות, המנוהל במנותק מניהול כספי הלקוחות.


כַּסְפָּר – teller
טֶלֶר, פקיד בנק הנותן שירות ללקוחות.


כְּשִׁיר פֵּרָעוֹן – solvent
מי שביכולתו לפרוע את חובותיו ולעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.


מֵידַע פְּנִים – inside information
מידע מהותי על חברה שאינו ידוע לכלל הציבור, ואילו נודע היה עשוי לגרום שינוי של ממש במחיר נייר הערך של החברה.


מִמּוּן תּוֹאֵם, סְכוּם תּוֹאֵם – matching
גיוס כספים לקרנות ולמוסדות על פי העיקרון שצד אחד נותן סכום כסף כנגד סכום שנותן צד שני, כגון 'שקל כנגד שקל'.


עוֹשֵׂה שׁוּק – market maker, specialist
גורם פיננסי המוכן לקנות ולמכור ניירות ערך מסוימים כאשר יש להם ביקוש או היצע חריגים, במטרה למתן תנודות מחירים קיצוניות בבורסה.


פִּדְיוֹם – on-call
הלוואה או אשראי שאפשר לדרוש את פירעונם בכל זמן. פדיום הוא צירוף של 'פדיון' ו'יום'.
ראו גם: פרשת במדבר – פדיום


פְּרִיחָה, שִׂגְשׂוּג – prosperity
תקופה המאופיינת במחזור עסקים גדול במיוחד, בגידול בתוצר הלאומי הגולמי, בגידול בשכר וברווחים ובשיעור אינפלציה נמוך.


תַּשְׁקִיף – prospectus
מסמך רשמי של חברה לקראת הנפקת ניירות ערך או איגרות חוב לציבור, ובו פירוט על מצבה הכספי של החברה על תנאי הרכישה וכדומה.