פרקי לשון לעם – מילים שאולות בלשוננו

לשוננו ח, ב–ג (תרצ"ז), עמ' 99–109

לקריאת המאמר

"פרקי לשון לעם" מאת נפתלי הרץ טורטשינר (טור־סיני) נתפרסמו בהמשכים בכתב העת לשוננו בשנת תרצ"ז (1936–1937) על פי הרצאות ברדיו. בפרקים המובאים כאן נכללים גם הסברים לשמות החודשים תשרי ומרחשוון.