מאפייני לקסיקון אחדים של הטקסט המשפטי

העברית סא, א–ג (תשע"ג), עמ' 63–72

לקריאת המאמר

"הטקסט המשפטי מזמן לקוראיו אתגר מורכב. לרוב אין הקורא ההדיוט יכול לו בלא עזרת משפטן. הלשון המשמשת בכתיבה רשמית, ובכללה לשון המשפט, זכתה לביקורת נוקבת במדינות שונות, בעיקר בבריטניה ובארצות־הברית…
במאמר זה אתאר כמה ממאפייני הלקסיקון של הטקסט המשפטי אף שאינם גורמים בהכרח למורכבותו הם עשויים להכביד על הקורא ולהוסיף לאי־בהירות של הטקסט."