אמיר געש

ראש המדור לספרות התרגומים מערבית

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ב (2012)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: התפתחותה של סופית הנקבה הפרוטו־שמית at- בשם ובפועל בלהגים נאו־ערביים בני־ימינו (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010, בהנחיית פרופ' סימון הופקינס)
 • תואר שני: שימושי התנוין בלהג של שמר (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004, בהנחיית פרופ' סימון הופקינס)

פרסומים מדעיים

 • "מעט על המספרים המונים בעברית מדוברת בת ימינו (ובלהגים נאו־ערביים)", מחקרים בלשון 13 (תשע"א), עמ' 259-241
 • "בחינה מחדש של החיבור הקראי המזוהה כ'ספר הפתרון ליעקב התאמני בין משה'", לשוננו עז (תשע"ה), עמ' 126-117
 • "האם החיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין' עברי במקורו או תרגום מן הערבית?", לשוננו עז (תשע"ה), עמ' 338-327
 • "הזיקה בין החיבורים הקראיים 'מאור עין', 'ספר הפתרון' ו'אשכול הכופר' ", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 193-177
 • "כיצד בונים 'דבור חדש'? עיון בפרק מתוך החיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין' ", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 209-198
 • "המונחים נענוע, שכינה, משכן ומשוכן בחיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין'", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 354-344
 • "The Development of t from Suffix to Prefix in Neo-Arabic Dialects and Contemporary Colloquial Hebrew", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 38 (2011), pp. 163-176
 • "The Verbal and Nominal Feminine Endings -at and -it in Neo-Arabic", Zeitschrift für Arabische Linguistik 57 (2013), pp. 48-69
 • "Colloquial Arabic Written in Hebrew Characters on Israeli Websites by Druzes (and Other Non-Jews)", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 44 (2017), pp. 109-126