מיכאל ריז'יק

המדור לספרות העת החדשה

פרסומים מדעיים

 • "לשון חז"ל במחזורים איטלקיים מימי הביניים", בתוך: עיונים בלשון חכמים,
  תקצירי ההרצאות לסדנה על הנושא "דקדוק לשון חכמים ומילונה", ירושלים
  תשנ"ו, עמ' 107-103
 • "הערות למערכת המשקלים של לשון המשנה על פי כתב יד פאריס 329-328",
  מסורות ט-י-יא (ספר היובל לגדעון גולדבנרג), תשנ"ז, עמ' 190-165
 • "עֵד שהוזנח (המהדורה הראשונה של "אוצר לשון המשנה" לרח"י קוסובסקי)", לשוננו סא (תשנ"ה), עמ' 86-73
 • "לשון קטעי ספרות חז"ל במחזור מאורטונה משנת 1420, כ"י וטיקן ebr.545",
  מסורות יב (תשס"ב), עמ' 159-149
 • "קשרי לשון בין ספרד לאיטליה", מחקרים בלשון העברית ובספרותה, כנס מדריד (תשנ"ח), ברית עברית עולמית, עמ' 36-27
 • "מחזור בני רומא ומסורת הלשון העברית", בתוך: מיכאל ששר (עורך), ספר ישרון במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנ"ט, עמ' 133-117
 • "הגיות המילה רבי באיטליה", מחקרים בלשון העברית ובספרותה, כנס מילאנו (תש"ס), ברית עברית עולמית, עמ' 53-48
 • "מסורת לשון חכמים באיטליה בימי הביניים ומילים עבריות בלשון הדיבור",
  לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 20-7
 • "מאנים שהם מינים או מינים שהם מאנים", מחקרים בלשון ט, ירושלים תשס"ד, עמ' 250-217
 • "המילים העבריות בפירוש לפרקי אבות לאנשל לוי", לשוננו סו (תשס"ה), עמ' 354-315
 • "המרכיב העברי בדרשות האיטלקיות של הרב מרדכי דאטו", איטליה טז (תשסה), עמ' ז-מח
 • "לשון תרגומי 'במה מדליקין' ו'פיטום הקטורת' בסידורים האיטלקיים", מסורות יג-יד (תשס"ז), עמ' 202-181
 • "הנשר הגדול בפארו [הסונט לכבודו של נאפוליאון מאת ר' משה שבתי באר עם פירוש המחבר]," לשוננו לעם, נד,ד (תשסג-תשסד), עמ' 197-179
 • "הקווים הלשוניים בתרגום הסידור לאיטלקית היהודית, לפי דפוס פאנו רס"ו: עיון ראשוני", איטליה יז (תשס"ז), עמ' ז-יז
 • "לשאלת רהיטות הדיבור בלשון המשנה", "שערי לשון" [ספר בר־אשר], ירושלים תשס"ח, כרך ג, עמ' 337-323
 • "הערות ללשון המכתבים העבריים מטוסקנה מן המאה הט"ו", ספר דותן (בדפוס)
 • "קווי לשון בתרגום הבשורות ליוחנן בטיסטה יונה", רא"ה – ברית עברית עולמית, כנס מלגה (בדפוס)
 • "דפוס ליוורנו של המשנה ומסורות עממיות של לשון חכמים בקרב יהודי איטליה", לשוננו (בדפוס)
 • "לשאלת החדירה ההדדית של העברית והאיטלקית בספרות יהודי איטליה,"
  רא"ה – ברית עברית עולמית, כנס פראג (בדפוס)
 • "הלשון והנוסח בתרגומי הסידור באיטליה", פעמים (בדפוס)
 • "אשכנז שבקלבריה", איטליה (בדפוס)
 • ארכאולוגיה של לשון, ביקורת על ספרו של משה בר־אשר "העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת", פעמים 113 (תשס"ח), עמ' 188-161

 

 • La somiglianza grafico-fonetica del termine nella lingua di partenza e in quella di arrivo nelle traduzioni giudeo italiane della letteratura ebraica postbiblica, Atti di SILFI, Copenhagen 2005
 • Considerazioni preliminarie sulla lingua delle lettere ebraiche fiorentine laurenziane, parte prima , in: "Hebraica Florentina. Studi ebraici a Firenze",a cura di I. Zatelli (in print)
 • La Mishna nell'edizione Livorno e le tradizioni popolari della lingua della Mishna degli ebrei d'Italia, in: Materia Giudaica, 12 (2007), pp. 73-82
 • Le didascalie per la cena pasquale nella tradizione degli ebrei nell'Italia meridionale, in: Gli ebrei (in print)
 • Puglia, a cura di F. Lelli (in print)
 • I tratti orientali nel manoscritto salentino Parma A della Mishna, in: Gli ebrei in Puglia, a cura di F. Lelli (in print)
 • Il sistema delle cinque vocali e la pronuncia degli ebrei d'Italia, in: Gli ebrei in Puglia, a cura di F. Lelli (in print)
 • Le forme pausali del nif'al fuori della pausa sintattica nella tradizione degli ebrei italiani e il loro uso nella poesia di Ramhal, in: Materia Judaica (in print)
 • Lessico delle traduzioni dei testi liturgici ebraici in dialetti giudeo italiani, SILFI 2006 (in print)
 • I cambiamenti nel giudeo-italiano scritto nel corso del Cinquecento, nel volume in onore di Maria Mayer-Modena (in print)

עבודה אקדמית נוספת

פרופסור מן המניין באוניברסיטת בר־אילן