סיני תוראן

המדור לספרות הרבנית

  • עובד באקדמיה משנת תש"ע (2010)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: הפרק השלישי ("אלו הן הלוקין") של מס' מכות מן התלמוד הבבלי – מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי (בהנחיית פרופ' שמא יהודה פרידמן, בית המדרש לרבנים באמריקה)

פרסומים מדעיים

  • "פרקי מבוא לתולדות הפיסוק העברי", תרביץ עא (תשס"ג), עמ' 530-449
  • "לתולדות ה'יד' המורה באצבע בספר העברי ובמנהגי קריאת התורה", כנישתא ג (תשס"ז), עמ' שיז-שמד
  • "'כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיתה או עני' – לתולדות המסורות על מבטם ההרסני והקוטל של החכמים, דימוייהן ולשונותיהן", סידרא כג (תשס"ט), עמ' 205-137
  •  Additional Hebrew Manuscript Fragments from Bookbindings in "Hungary", Jubilee Volume for József Schweitzer… (Bp., 1992), pp. 161-163 (Hungarian)
  • "The Works of Rashi in the Rabbinic Tradition: The Rashi-Biography of Hayim Josef David Asulai", Bulletin of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences 8 (April, 1993), pp. 17-29 (Hungarian)
  • Waning Images: The Iconophobic Tradition in Rabbinic Literature (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004) (Hungarian)
  • "A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23, Luke 11:34-36)", Journal of Biblical Literature 127 (2008), pp. 81-93
  • "Terse Analogical Reasoning in Responsa Literature – Four Medieval Examples", V. Bányai, Sz. R. Komoróczy (eds.), תשובות ושאלות – Studies in Responsa Literature (Budapest, 2011), pp. 11-45

עבודה אקדמית נוספת

עמית מדעי בכיר – המרכז ללימודי יהדות, המכון לחקר המיעוטים שעל יד האקדמיה ההונגרית למדעים