על משמעויות טקסטואליות ולקסיקליות של תופעות לשוניות

לשוננו עח, א–ב (תשע"ו), עמ' 7–20

לקריאת המאמר

העלאה על הכתב של טקסט המסור בעל פה מחייבת את הכותב לפרש את צורת ההגייה. מאמר זה עוסק בתופעות שונות במסירת הטקסט הנובעות מתופעות פונטיות ומביא כמה דוגמאות לכך. בירור מסוג זה עשוי לסייע בביאור בעיות טקסטואליות.