זיכרונות כרך א–ב, תשי"ד–תשט"ו

ישיבות א–יא

תוכן העניינים

מבואות

  • חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג-1953, עמ' 1
  • תקנון האקדמיה ללשון העברית, עמ' 3
  • החברים באקדמיה בשנות תשי"ד-תשט"ו, עמ' 9
  • מנהלת האקדמיה, עמ' 10

שנת התשי"ד

הישיבה הראשונה (א)

א. פתיחה ע"י שר החינוך, עמ' 13 ◆ ב. בחירת הנשיאות, עמ' 13 ◆ ג. בחירת חברי כבוד, עמ' 13 ◆ ד. בחירת ועדות, עמ' 14 ◆ ה. שונות, עמ' 14

הישיבה השנייה (ב)

א. הודעות, עמ' 14 ◆ ב. שם המוסד, עמ' 14 ◆ ג. דו"ח של הוועדה למפעלי מדע, עמ' 15 ◆ ד. דו"ח של ועדת התקציב, עמ' 15 ◆ ה. הצעת תקציב לשנת 1953/54, עמ' 15 ◆ ו. הצעת תקנון האקדמיה, עמ' 16 ◆ ז. דיון בהצעת התקנון, עמ' 20

הישיבה השלישית (ג)

א. השם "אקדמיה" וניקודו, עמ' 20 ◆ ב. דיון בהצעת התקנון, עמ' 20 ◆ ג. דו"ח הוועדה למפעלי מדע, עמ' 21

הישיבה הרביעית (ד)

א. דו"ח קצר, עמ' 21 ◆ ב. דיון בהצעת התקנון, עמ' 22

הישיבה החמישית (ה)

א. מינוי מנהל אמרכלי, עמ' 23 ◆ ב. ועדה להכנת בחירות החברים החדשים, עמ' 23 ◆ ג. קריאה שנייה של הצעת התקנון (הצעה מתוקנת), עמ' 23 ◆ ד. דיון בהצעה המתוקנת, עמ' 30 ◆ ה. אישור התקנון בקריאה שנייה ושלישית, עמ' 32

הישיבה השישית (ו)

א. המילון ההיסטורי, עמ' 33 ◆ ב. הצעת תקציב לשנת 1954/55, עמ' 33 ◆ ג. בחירת ועדים, עמ' 34 ◆ ד. פרישת הא' ילון, עמ' 34

נספחים

  • נספח, תוספת לתקנון, עמ' 35
  • מעבודת שאר מוסדות האקדמיה: הוועדות, עמ' 36 ◆ הפרסומים, עמ' 37 ◆ עזרה לשונית לציבור, עמ' 37

שנת התשט"ו

הישיבה השביעית (ז)

א. אזכרה למ' זולאי ז"ל, עמ' 41 ◆ ב. דו"ח של ועד הפרסומים, עמ' 41 ◆ ג. דו"ח של ועד הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 41 ◆ ד. דו"ח של ועד המינוח, עמ' 42 ◆ ה. דו"ח של הוועד האמרכלי, עמ' 43 ◆ ו. אישור פרישתו של הא' ילון, עמ' 43 ◆ ז. החלטה על עריכת הבחירות, עמ' 43

הישיבה השמינית (ח)

א. בחירת חברים נוספים, עמ' 44 ◆ ב. בחירת חברים־יועצים, עמ' 44 ◆ ג. בחירת הנשיא וסגן־הנשיא, עמ' 44 ◆ ד. ההסכם עם מוסד ביאליק בדבר המילון ההיסטורי, עמ' 45

הישיבה התשיעית (ט)

ישיבת הבוקר: א. דו"ח כללי, עמ' 46 ◆ ב. הצעת תקציב שנתי 1955/56, עמ' 46 ◆ ג. דו"ח של ועד המינוח, עמ' 47 ◆ ד. דו"ח של ועד הפרסומים, עמ' 48 ◆ ה. דו"ח של ועד הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 48 ◆ ו. ועדה להכנת בחירות חברים נוספים, עמ' 48 ◆ ז. מועצת המערכת של המילון ההיסטורי, עמ' 48

ישיבת אחר הצהריים: קבלת פנים בבית נשיא המדינה, עמ' 48 ◆ הרצאת הא' וויסלבסקי – מדרכו של המתרגם בתקופת התרגום, עמ' 49

הרצאת הא' בן־חיים – פתיחה לדיון בכללי התעתיק, עמ' 59 ◆ הצעת התעתיק מעברית לכתב לאטיני, עמ' 66

הישיבה העשירית (י)

א. אישור המונחים של המילון למונחי המוסיקה ושל המילון למונחי המכונית, עמ' 70 ◆ ב. תרומה לבניין האקדמיה, עמ' 70 ◆ דיון בהצעת התעתיק, עמ' 71 ◆ הצעת התעתיק של הא' כהן, עמ' 71 ◆ הצעת התעתיק של הא' בנעט, עמ' 73 ◆ הרחבת ועדת התעתיק, עמ' 81

הישיבה האחת עשרה (יא)

א. דו"ח של המנהלה ושל ועד הפרסומים, עמ' 81 ◆ ב. תקנון הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, עמ' 81 ◆ ג. פתיחת דיון חדש בהצעת התעתיק, עמ' 82 ◆ הצעה מתוקנת לתעתיק מעברית לכתב לאטיני, עמ' 83 ◆ דיון בהצעת התעתיק, עמ' 84 ◆ ד. דיון במונח הגיאוגרפי "אגם" או "יַמָּה", עמ' 85

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 90 ◆ ב. הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 94 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 95 ◆ המזכירות המדעית, עמ' 96
  • הרצאת הא' טור־סיני בכינוס העולמי השני של הברית העברית העולמית – האקדמיה ללשון העברית ופעולתה, עמ' 97