זיכרונות כרך ו, תשי"ט

ישיבות כז–לא

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשי"ט, עמ' 1
  • החלטות האקדמיה: מונחי אפייה: תיקון טעות לרשימה א', עמ' 4 ◆ מונחי אפייה: ב. קונדיטאות, עמ' 5 ◆ מונחי גיאוגרפיה: א. גיאומורפולוגיה של כוחות פנים, עמ' 15 ◆ מונחי גיאוגרפיה: ב. גיאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק א', עמ' 19 ◆ מונחי פסיכולוגיה: טו. הפסיכולוגיה החברתית, עמ' 27

הישיבה העשרים ושבע (כז)

דברי אזכרה לי' קלוזנר ז"ל, עמ' 33 ◆ דברי אזכרה לש' פרלמן ז"ל, עמ' 36 ◆ מונחי הפסיכולוגיה החברתית, עמ' 36 ◆ שינויים בתקנון ובחוק, עמ' 41 ◆ מונחי האפייה, עמ' 42 ◆ דו"ח כולל, עמ' 45

הישיבה העשרים ושמונה (כח)

א. הודעות, עמ' 48 ◆ ב. מונחי הפסיכולוגיה החברתית, עמ' 48 ◆ ג. מונחי הגיאומורפולוגיה, עמ' 49 ◆ ד. דיון ראשון בבחירות, עמ' 49 ◆ ה. מונחי האפייה ב', עמ' 50

הישיבה העשרים ותשע (כט)

א. ברכות, עמ' 55 ◆ ב. דברי אזכרה לז' שניאור ז"ל, עמ' 56 ◆ ג. דברי אזכרה לא' פורת ז"ל, עמ' 58 ◆ ד. דברי פתיחה של הא' ז' בן-חיים לדיון בכללים בנטיית השם (הקמץ הגדול), עמ' 60 ◆ הצעת כללים בנטיית השם (הקמץ הגדול), עמ' 68

הישיבה השלושים (ל)

א. ברכות, עמ' 73 ◆ ב. הרצאת נשיא המדינה הא' י' בן־צבי על הכתב ועל הכתיב, עמ' 73 ◆ ג. אישור החלטות ישיבה כ"ח, עמ' 77 ◆ ד. הצעות לבחירות, עמ' 77 ◆ ה. דו"ח מישיבת ארגון התקנים הבין־לאומי, עמ' 77

הישיבה השלושים ואחת (לא)

א. בחירת חברים חדשים, עמ' 79 ◆ ב. ערעור במונחי המשפט, עמ' 79

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 81 ◆ ב. הדקדוק, עמ' 85 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 86 ◆ ד. המילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 87