זיכרונות כרך טז, תשכ"ט

ישיבות פח–צב

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ט, עמ' 5 ◆ חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 2), תשכ"ט-1969, עמ' 7 ◆ חוק המוסד העליון ללשון העברית – תיקון תקנון האקדמיה, עמ' 8

הישיבה השמונים ושמונה (פח)

דברים לזכר שאול טשרניחובסקי ז"ל (במלאות כ"ה שנים לפטירתו), עמ' 9 ◆ אישור הצעת התקציב לשנת 1970-1969, עמ' 16 ◆ דין וחשבון של המזכירות המדעית לשנת תשכ"ח, עמ' 18 ◆ המשך הדיון בכללי נטיית השם, ג: החולם, עמ' 19

הישיבה השמונים ותשע (פט)

הודעה על פרישת חבר, עמ' 30 ◆ הצעות לבחירת חברים ומינוי ועדה להכנת הבחירה, עמ' 30 ◆ מונחי הספרנות, עמ' 31

הישיבה התשעים (צ)

בחירת חברים, עמ' 44 ◆ תיקון הסעיפים 11, 12, 14 בתקנון האקדמיה, עמ' 44

הישיבה התשעים ואחת (צא)

בחירת ועדה לפרסי זאלצמאן, עמ' 46 ◆ מונחי הספרנות, עמ' 47 ◆ החלטות הוועדה לתקנת הלשון, דיון ואישור, עמ' 59

הישיבה התשעים ושתיים (צב)

הודעות, עמ' 66 ◆ דיון בהחלטות הוועדה לתקנת הלשון, עמ' 66 ◆ מונח עברי ל־revaluation, עמ' 78

נספחים

  • הוועדים והוועדות: המינוח, עמ' 82 ◆ הדקדוק, עמ' 85 ◆ המילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 86 ◆ הפרסומים, עמ' 87 ◆ פעולת המזכירות המדעית בציבור, עמ' 87
  • מישיבות מועצת המערכת של המילון ההיסטורי, עמ' 88
  • חוק המוסד העליון לשון העברית – נוסח מתוקן, עמ' 102
  • תקנון האקדמיה ללשון העברית – נוסח מתוקן, עמ' 104