זיכרונות כרך יד, תשכ"ז

ישיבות עו–פא

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ז, עמ' 5

הישיבה השבעים ושש (עו)

א. דברי אזכרה לא' פּרסמן ז"ל, עמ' 7 ◆ ב. הערות לדו"ח של המזכירות המדעית ולתכנית הפעולה, עמ' 7 ◆ ג. מונחי הימאות, פרק ט', עמ' 11 ◆ ד. מונחי הצילום, ו-יד, עמ' 16

הישיבה השבעים ושבע (עז)

א. ישיבה חגיגית למלאות שמונים שנה לפרופ' נ"ה טור־סיני: דברי ז' בן־חיים, עמ' 21 ◆ דברי נשיא המדינה, עמ' 23 ◆ דברי א' שלונסקי, עמ' 25 ◆ דברי נ"ה טור־סיני, עמ' 29

ב. מונחי הצילום, ו-יד, סיום הדיון ואישור המילון, עמ' 30

הישיבה השבעים ושמונה (עח)

א. דברי אזכרה לנ' סלושץ ז"ל, עמ' 34 ◆ ב. דברי אזכרה לדניאל לייבל ז"ל, עמ' 36 ◆ ג. הודעה על פרישת מ' שמיר, עמ' 38 ◆ ד. אישור התקציב לשנת 1968-1967, עמ' 39 ◆ ה. מילואים למונחי הימאות י', מונחי ניטול מטען, עמ' 41 ◆ ו. דיון בהצעת כללי הכתיב, עמ' 41

הישיבה השבעים ותשע (עט)

א. דברי אזכרה לי"ד ברקוביץ ז"ל, עמ' 60 ◆ ב. דברי אזכרה לי' פרץ ז"ל, עמ' 62 ◆ ג. בחירת ועדה להכנת בחירתם של חברים, עמ' 64 ◆ ד. מונחי הימאות י"א, מונחי כלי הרמה באניות, עמ' 65 ◆ ה. כללים בנטיית השם, תיקון לכללי הפתח, עמ' 65 ◆ ו. כללים בנטיית השם, החולם, עמ' 66

הישיבה השמונים (פ)

א. בחירת חברים יועצים, עמ' 73 ◆ ב. בחירת מועצת מערכת המילון ההיסטורי, עמ' 74 ◆ ג. הצעת תיקון בחוק המוסד העליון ללשון העברית בעניין החברוּת, עמ' 74

הישיבה השמונים ואחת (פא)

א. מונחי חקר העבודה, עמ' 76 ◆ ב. מונחי חוזק החומרים, עמ' 76 ◆ ג. מונחי האלקטרוניקה, עמ' 76 ◆ ד. המשך הדיון בהצעת כללי הכתיב, עמ' 76

נספחים

  • הוועדים והוועדות: המינוח, עמ' 87 ◆ הדקדוק, עמ' 88 ◆ הפרסומים, עמ' 88
  • המילון ההיסטורי, עמ' 90
  • תיקון לכללים בנטיית השם, פרק ב' הפתח, עמ' 104