זיכרונות כרך יז, תש"ל

ישיבות צג–צח

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תש"ל, עמ' 5

הישיבה התשעים ושלוש (צג)

שמונים שנה לייסוד ועד הלשון העברית, עמ' 7 ◆ הודעה על בחירת חברים, עמ' 7 ◆ הענקת פרס זאלצמאן לשנת תש"ל והרצאת הא' מאיר רוטנברג על מפעלו המחקרי "כללים נעלמים בלשון המקרא", עמ' 8 ◆ אישור הצעת התקציב לשנת 1971-1970, עמ' 13 ◆ מונחי ההידרולוגיה, עמ' 16 ◆ מונחי הספרנות, עמ' 18 ◆ הצעת הוועדה לתעתיק, עמ' 25

הישיבה התשעים וארבע (צד) – שמונים שנה לייסוד ועד הלשון העברית

דברי פתיחה – הא' בן־חיים, עמ' 32 ◆ הרצאת הא' ברגגרין על "לשון הדיבור היהודית בגולה כמקור לחקר העברית", עמ' 36 ◆ ברכת נשיא המדינה, עמ' 39

הישיבה התשעים וחמש (צה)

דברים לזכר יהודה בורלא ז"ל, עמ' 43 ◆ דברים לזכר לאה גולדברג ז"ל, עמ' 46 ◆ צורת הריבוי של כְּנֶסֶת, עמ' 49 ◆ הודעה על בחירת חברים, עמ' 54 ◆ מונחי ההידרולוגיה, עמ' 54

הישיבה התשעים ושש (צו)

דברי אזכרה, עמ' 61 ◆ דברים לזכר ש"י עגנון ז"ל, עמ' 61 ◆ דברים לזכר חנוך ילון ז"ל, עמ' 63 ◆ התעתיק מלועזית לעברית, עמ' 66

הישיבה התשעים ושבע (צז)

ערעור ודיון נוסף בצורת הריבוי של כְּנֶסֶת, עמ' 77 ◆ מונחי ההידרולוגיה, עמ' 83 ◆ התעתיק מלועזית לעברית, עמ' 83

הישיבה התשעים ושמונה (צח)

דברים לזכר שמחה זאב זאלצמאן ז"ל, עמ' 95 ◆ התעתיק מלועזית לעברית, עמ' 97 ◆ עניין הבחירות, עמ' 120

נספחים

  • הוועדים והוועדות: המינוח, עמ' 123 ◆ הדקדוק, עמ' 125 ◆ המילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 126 ◆ הפרסומים, עמ' 127
  • מישיבות מועצת המערכת של המילון ההיסטורי, עמ' 128