זיכרונות כרך יט–כ, תשל"ב–תשל"ג

ישיבות קה–קיד

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנות תשל"ב-תשל"ג, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: כללים בנטיית השם, פרק שלישי: החולם, עמ' 7

שנת התשל"ב

הישיבה המאה וחמש (קה)

המשך בחירת הוועדים, עמ' 13

הישיבה המאה ושש (קו)

א. מתן פרסי זאלצמאן, עמ' 14 ◆ ב. הרצאת הא' כנעני על מילון חידושי איתמר בן־אב"י, עמ' 15 ◆ ג. הרצאת הא' ירדן על מילון שירת רשב"ג, עמ' 16 ◆ ד. אישור הצעת התקציב לשנת 1973–1974, עמ' 22 ◆ ה. הרצאת הא' איתן על מפעלים בין־לאומיים במינוח ועל השפעתם על פעולת האקדמיה, עמ' 24 ◆ ו. מונחי יציקה, עמ' 34

הישיבה המאה ושבע (קז)

א. דברים לזכר יחזקאל קוטשר ז"ל, עמ' 35 ◆ ב. תנועת e בתעתיק מלועזית לעברית, עמ' 39 ◆ ג. סדרי הדיון בענייני הדקדוק, עמ' 43 ◆ ד. מונחי גלים וזרמים בים, עמ' 52 ◆ ה. שמות עופות הנכר, עמ' 56

הישיבה המאה ושמונה (קח)

א. מונחי הקשר והאלקטרוניקה, עמ' 60 ◆ ב. תעתיק תנועת e, עמ' 76

הישיבה המאה ותשע (קט)

א. דברים לזכר ברוך קרוא ז"ל, עמ' 77 ◆ ב. הרצאת הא' אברהם הלקין: "משה אבן־עזרא ולשון השיר", עמ' 79 ◆ ג. דיון סופי במונח "אייש – to man", עמ' 85 ◆ ד. דיון סופי בשמות העופות "נשר" ו"עיט", עמ' 89

שנת התשל"ג

הישיבה המאה ועשר (קי)

א. דברים לזכר גרשון שופמן ז"ל, עמ' 97 ◆ ב. דברים לזכר דוב ב' גאפונוב ז"ל, עמ' 99 ◆ ג. הודעות: "לשוננו"; "הכתיב", עמ' 103 ◆ ד. אישור הצעת התקציב לשנת 1974-1973, עמ' 106 ◆ ה. דיון במונחי המכאניקה, עמ' 109

הישיבה המאה ואחת עשרה (קיא) (בהשתתפות שר החינוך יגאל אלון)

א. דברי פתיחה מפי הא' הזז, עמ' 116 ◆ ב. ברכות, עמ' 119 ◆ ג. דברי הא' בן־חיים על מילונו של אליעזר בן־יהודה והמילון ההיסטורי שבהכנה, עמ' 118 ◆ ד. תערוכת בן־יהודה, עמ' 123

הישיבה המאה ושתים עשרה (קיב)

א. שאלות בענייני ישיבה ק"י (כתיב), עמ' 124 ◆ ב. שימושו של שם־הפעולה במונחים, עמ' 130 ◆ ג. אישור מונחי המכאניקה, עמ' 137 ◆ ד. מונחי הסרטוט, עמ' 140

הישיבה המאה ושלוש עשרה (קיג)

א. דברים לזכר ח' הזז ז"ל ולזכר א' שלונסקי ז"ל, עמ' 141 ◆ ב. אישור שינויים במילון למונחי חקר העבודה, עמ' 149 ◆ ג. ענייני דקדוק: משקל פעיל מגזרת הכפולים, עמ' 150 ◆ ד. מינוי "נשיא האקדמיה בפועל", עמ' 153

הישיבה המאה וארבע עשרה (קיד)

א. בחירת חברים וחברים יועצים, עמ' 159 ◆ ב. בחירת מחצית המנהלה, עמ' 159

נספחים

  • הוועדים והוועדות שנת תשל"ב: המינוח, עמ' 162 ◆ הדקדוק, עמ' 164 ◆ הדרכה לשונית, עמ' 164 ◆ הפרסומים, עמ' 164 ◆ הוועדים והוועדות שנת תשל"ג: המינוח, עמ' 165 ◆ הדקדוק, עמ' 166 ◆ הדרכה לשונית, עמ' 166 ◆ הפרסומים, עמ' 166
  • המילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 167
  • מישיבת הוועדה המדעית למפעל "אוצר מלים וצורותיהן לפי תעודות שבכתב", עמ' 175
  • מישיבת ועד המינוח עם ועד הדקדוק, עמ' 179