זיכרונות כרך י–יא, תשכ"ג–תשכ"ד

ישיבות נב–סג

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנות תשכ"ג-תשכ"ד, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: שמות בעלי החיים של ארץ־ישראל: מחלקת היונקים, עמ' 9 ◆ מחלקת הזוחלים, עמ' 15 ◆ מחלקת הדו־חיים, עמ' 20 ◆ מחלקת העופות, עמ' 21 ◆ מונחי הימאות : תפרוֹשׂת, תרוּנה וחיבּל, עמ' 38 ◆ מונחי תרבות הגוף: ה. כדור־תחנות, עמ' 49 ◆ ו. כדור־סל, עמ' 51 ◆ ז. כדור־רגל, עמ' 56 ◆ ח. כדור־יד, עמ' 62 ◆ ט. כדור־יעף, עמ' 68 ◆ י. טניס שולחן, עמ' 72 ◆ מונחי המִנהל הציבורי (רשימה ב): ג. מנהל כללי; מילואים לרשימה א, עמ' 76 ◆ מונחי החשבּוֹנאוּת: חשבּוֹנאוּת העלוּת, עמ' 88

שנת התשכ"ג

הישיבה החמישים ושתיים (נב)

מונחי תרבות הגוף, עמ' 95 ◆ מונחי הזואולוגיה א' (שמות זוחלי ארץ־ישראל), עמ' 101

הישיבה החמישים ושלוש (נג)

גמר הדיון בהצעת הכתיב והצבעה, עמ' 103

הישיבה החמישים וארבע (נד)

תקנון פרס זאלצמאן, עמ' 117 ◆ אישור התקציב, עמ' 118 ◆ אישור שלוש רשימות תרבות הגוף ה, ו, ז, עמ' 121 ◆ שאלות דקדוק – הודעות, עמ' 121 ◆ הפצת החלטות האקדמיה, עמ' 122 ◆ שאלות דקדוק: דיון בהטעמת שמות פרטיים ומלים שאולות, עמ' 123

הישיבה החמישים וחמש (נה)

הנושא לפרס זאלצמאן, תשכ"ד, עמ' 128 ◆ הצעות לבחירת חברי האקדמיה, עמ' 129 ◆ קביעת מונחים לכלי־רכב חדשים, עמ' 129 ◆ מונחי הימאות, פרק ז', עמ' 131 ◆ דיון במונחים מתוך המילון למונחי הנדסת הקרקע, עמ' 131 ◆ שמות יונקים, עמ' 132 ◆ טניס שולחן, עמ' 132 ◆ המשך הדיון בנושא פרס זאלצמאן, עמ' 133 ◆ המשך הדיון במונחי הנדסת הקרקע, עמ' 135 ◆ המילון למונחי תורת הקרקע, עמ' 137

הישיבה החמישים ושש (נו)

בחירת חברים וחברים יועצים, עמ' 138 ◆ מונחי המנהל הציבורי, פרק ב', עמ' 139

שנת התשכ"ד

הישיבה החמישים ושבע (נז)

דו"ח של המזכירות המדעית, עמ' 152 ◆ אישור התקציב, עמ' 156 ◆ ראשות ועד הדקדוק והרכב המנהלה, עמ' 158 ◆ אישור מונחי המנהל הציבורי, מנהל כללי ומילואים לרשימה א', עמ' 158

הישיבה החמישים ושמונה (נח)

המשך הדיון במונחי המנהל הציבורי, עמ' 162 ◆ אישור המילון למונחי ביוב והתקנה תברואית, עמ' 163 ◆ אישור המילואים לרשימת מונחי כדור־הסל, עמ' 163 ◆ מונחי החשבונאות, עמ' 163 ◆ דו"ח על הפעולה לשיפור לשון השידורים ב"קול ישראל", עמ' 168

הישיבה החמישים ותשע (נט)

ענייני דקדוק: הטעמת מלים שאולות ושמות פרטיים, עמ' 174

הישיבה השישים (ס)

דיון בהצעות ועדת הכתיב, עמ' 185 ◆ שמות העופות, עמ' 193 ◆ מונחי כדור יעף, עמ' 194 ◆ מילואים למונחי הנדסת הקרקע ולמונחי הביוב, עמ' 194

הישיבה השישים ואחת (סא)

הודעת ועד הפרסומים, עמ' 195 ◆ אישור מונחים: המילון למונחי הבטון, עמ' 195 ◆ שמות דו־חיים, עמ' 195 ◆ תיקונים בשמות היונקים ובשמות העופות, עמ' 195 ◆ הכתיב והמבטא של eu,au במלים ממוצא לועזי, עמ' 195 ◆ נקר/תקר – ערעור הא' לייבל, עמ' 202

הישיבה השישים ושתיים (סב)

בחירת נשיאות האקדמיה והוועדים, עמ' 205 ◆ הרצאת הא' ייבין "מקצת דברים על דרכי המינוח", עמ' 206 ◆ מונחי הגיאוגרפיה של האדם, עמ' 209

הישיבה השישים ושלוש (סג)

שמות העופות נשר ועיט, עמ' 222 ◆ ערעור על המונח יוֹמֵם, עמ' 230 ◆ המשך הדיון במונחי הגיאוגרפיה של האדם, עמ' 230 ◆ שינויים והוספות ברשימת הזוחלים, עמ' 238

נספחים

  • חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון) תשכ"ג-1963, עמ' 239 ◆ תיקונים, עמ' 240