זיכרונות כרך לח–מ, תשנ"א–תשנ"ג

ישיבות רצח–רי

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנים התשנ"א-התשנ"ג, עמ' 7
  • החלטות האקדמיה, עמ' 9

ישיבת  התשנ"א

הישיבה המאה תשעים ושמונה (רצח)

א. לזכר הא' יצחק שבטיאל ז"ל, עמ' 13 ◆ ב. בחירת יושב־ראש לוועד המינוח, עמ' 19 ◆ ג. הודעה על חידוש לשוננו לעם, עמ' 20 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 22

הישיבה המאה תשעים ותשע (רצט)

א. אישור זיכרונות דברים, עמ' 43 ◆ ב. כללי הפיסוק (על סדרי הדיון בכללים; הנקודה, הפסיק במשפט הפשוט), עמ' 43

הישיבה המאתיים (ר)

בחירת סגן הנשיא וחברים חדשים, עמ' 70

הישיבה המאתיים ואחת (רא)

א. כללי הפיסוק (סדרי הדיון בכללים [המשך], ביטוי בודד), עמ' 71 ◆ ב. ברכות לחברים החדשים, עמ' 86 ◆ ג. המשך הדיון בכללי הפיסוק (פנייה, משפטים מאוחים, מחזורת), עמ' 86

הישיבה המאתיים ושתיים (רב)

א .הודעה, עמ' 104 ◆ ב. כללי הפיסוק (הביטוי "אין… אלא"; הפיסוק במשפט המורכב), עמ' 104

שנת התשנ"ב

הישיבה המאתיים ושלוש (רג)

א. הודעה על ישיבת בחירות והעמדת ועדה בוררת, עמ' 138 ◆ ב. לזכר נפטרים: הא' ד' שליטין, מ' מיקם, ח"א גינזברג ז"ל, עמ' 139 ◆ ג. הודעות שונות (ברכות, אישור זיכרונות דברים, הצעה לדון בלעז בלשון העברית, הודעה על סגירת לשכת תל־אביב), עמ' 142 ◆ ד. ענייני מינוח מתחומים שונים, עמ' 144 ◆ ה. אישור מילונים (עיבוד נתונים אוטומטי, גאודזיה, אנרגיה, צבעות, כימיה אורגנית, ביולוגיה מולקולרית), עמ' 163

הישיבה המאתיים וארבע (רד)

א. כללי הפיסוק (פסיק במשפט ייחוד ובמשפט לוואי לא מצמצם; שאר סימני הפיסוק), עמ' 164 ◆ ב. הודעה על שינוי במערכת לשוננו לעם, עמ' 193

הישיבה המאתיים וחמש (רה)

א. להערכת פועלם של הא' א"א אורבך וח"י פולוצקי ז"ל, עמ' 194 ◆ ב. דיון על הלעז בלשון העברית, עמ' 202

שנת התשנ"ג

הישיבה המאתיים ושש (רו)

א. בחירת חברים חדשים, עמ' 227 ◆ ב. הכרזה על ישיבת בחירות נוספת, עמ' 228 ◆ ג. בחירת ועדים, עמ' 228 ◆ ד. כינון ועדה לבחינת התפשטות הלעז בעברית, עמ' 229 ◆ ה. שינוי בתקנון: זכות חתימה למנכ"ל, עמ' 229

הישיבה המאתיים ושבע (רז)

א. ברכות והודעות, עמ' 230 ◆ ב. סיום הדיון בכללי הפיסוק (מרכאות, גרש וגרשיים; כללי הפיסוק – תוספות ושינויים), עמ' 231

הישיבה המאתיים ושמונה (רח)

א. מונחי המיקרוביולוגיה, עמ' 265 ◆ ב. אישור מילונים במליאה (דיון עקרוני בנוהל), עמ' 270 ◆ ג. מונחים מתחומים שונים, עמ' 272 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 280

הישיבה המאתיים ותשע (רט)

א. לזכרו של יצחק שלו ז"ל, עמ' 283 ◆ ב. ספרים בסדרת מקורות ומחקרים, עמ' 285 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 285 ◆ ד. מונחי הפסיכולוגיה – תוספות ושינויים, עמ' 304 ◆ ה. אישור המילון למונחי הפיזיקה המודרנית ופרק מן המילון למונחי הנדסה סביבתית, עמ' 307 ◆ ו. המונחים מִשָּׁק (interface) וסִגְלוּל (retrofit), עמ' 309

הישיבה המאתיים ועשר (רי)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 1993, עמ' 313 ◆ ב. בחירת נשיא האקדמיה, עמ' 315 ◆ ג. בחירת חברים יועצים, עמ' 315

נספחים

  • דוח המזכירות המדעית לשנים התשנ"א-התשנ"ב, עמ' 317 ◆ דוח המזכירות המדעית לשנת התשנ"ג, עמ' 320
  • דוחות לשכת חיפה (הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה), עמ' 324
  • העבודה במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: א. מדור הספרות העתיקה, עמ' 331 ◆ ב. מדור הספרות החדשה, עמ' 334 ◆ ג. מדור המיכון וההוצאה לאור, עמ' 335 ◆ ד. ישיבות צוות עובדי המילון, עמ' 336
  • הצעת תקציב לשנת 1991, עמ' 337 ◆ הצעת תקציב לשנת 1992, עמ' 339 ◆ הצעת תקציב לשנת 1993, עמ' 341