זיכרונות כרך נד–נז, תשס"ז–תש"ע

ישיבות רצג–שטז

תוכן העניינים

מבואות

החברים באקדמיה, עמ' 7 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ' 9

החלטות האקדמיה: החלטות בדקדוק ובתעתיק, עמ' 11 ◆ החלטות האקדמיה: החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי, עמ' 18

שנת התשס"ז

הישיבה המאתיים תשעים ושלוש (רצג)

א. אישור התקציב המעודכן לשנת 2006, עמ' 21 ◆ ב. הודעה על הרכב מוסדות מפעל המילון ההיסטורי, עמ' 22 ◆ ג. מונחים ברפואה, עמ' 22 ◆ ד. הרצאת משה אזר "פרשנות משפטית בראי הבלשנות", עמ' 25 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ' 25 ◆ ו. התעתיק הפשוט מערבית לעברית (לצורכי שילוט ומיפוי), עמ' 29

הישיבה המאתיים תשעים וארבע (רצד)

א. הודעות, עמ' 36 ◆ ב. מינוח: מונחי טכנולוגיית המידע = פרק 12 (רוויזיה) ופרק  29, עמ' 37 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 38 ◆ ד. דקדוק: התעתיק מלועזית לעברית – העיצורים x, θ (דיון חוזר), עמ' 45 ◆ נספח, עמ' 47

הישיבה המאתיים תשעים וחמש (רצה)

ישיבה מיוחדת להרצאתו של פרופ' ראובן (ריצ'ארד) שטיינר "לחשים בפרוטו־כנענית בכתבי הפירמידות: סקירה ראשונה על תולדות העברית באלף השלישי לפסה"נ", עמ' 49

הישיבה המאתיים תשעים ושש (רצו)

א. הודעה: הקמת האקדמיה ללשון הערבית, עמ' 50 ◆ ב. מונחי טכנולוגיית המידע, עמ' 57 ◆ ג. מונחי חירום, עמ' 57 ◆ ד. דקדוק: התעתיק מלועזית לעברית (סיום הדיון), עמ' 58 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 62 ◆ ו. מילה בשימוש כללי: אִפְשׁוּט, עמ' 67

הישיבה המאתיים תשעים ושבע (רצז)

א. הרצאת חיים כהן " 'ותערב לפניך' – לבירורו של נוסח וגלגוליו על פי דקדוק", עמ' 70 ◆ ב. בחירת ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה, עמ' 70 ◆ ג. הודעה
ד. מונחי לחמה אלקטרונית, עמ' 71 ◆ ה. מונח ממונחי הרפואה: דגנת, עמ' 73 ◆ ו. כתיבת קשׂקשׂ/קסקס ונגזריו – בסמ"ך או בשׂי"ן, עמ' 74 ◆ ז. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 76 ◆ ח. התעתיק מלועזית לעברית – אישור המסמך המלא, עמ' 78

שנת התשס"ח

הישיבה המאתיים תשעים ושמונה (רצח)

א. הודעה, עמ' 87 ◆ ב. הרצאת פרופ' פריץ ורנר "פרויקט מקיף חדש של ספר דקדוק לעברית בת זמננו", עמ' 88 ◆ ג. מונחי הספרות, עמ' 88 ◆ ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 94 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ' 97

הישיבה המאתיים תשעים ותשע (רצט)

ישיבה מיוחדת במעמד נשיא המדינה במכללת דוד ילין לציון מלאות 150 שנה להולדת אליעזר בן־יהודה, עמ' 105

הישיבה השלוש מאות (ש)

ישיבה מיוחדת לכבוד פרופ' זאב בן־חיים לרגל מלאות לו מאה שנה, עמ' 106 ◆ נספח – הודעה על פרסום ספר, עמ' 107

הישיבה השלוש מאות ואחת (שא)

א. הודעות, עמ' 108 ◆ ב. דיון בפעולותיה של האקדמיה בעבר ובדרכה לעתיד: משה בר־אשר: לבחינת דרכה ותפקידיה של האקדמיה, עמ' 108 ◆ אברהם טל: העבודה במילון ההיסטורי, עמ' 115 ◆ רונית גדיש: על מלאכת המינוח, עמ' 119 ◆ דיון, עמ' 121

הישיבה השלוש מאות ושתיים (שב) — השלוש מאות ושלוש (שג)

ישיבה שב: הצעת התקציב לשנת 2008, עמ' 126

ישיבה שג: בחירת חברים חדשים, עמ' 128

הישיבה השלוש מאות וארבע (שד)

א. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 130 ◆ ב. מונחי תחבורה יבשתית: מונחים חדשים ומונחים ששונו, עמ' 133 ◆ ג. פעולותיה של האקדמיה בעבר ודרכה לעתיד – המשך הדיון, עמ' 133

שנת התשס"ט

הישיבה השלוש מאות וחמש (שה)

א. דברי הערכה לפרופ' שרגא אירמאי ז"ל, עמ' 168 ◆ ב. הודעה על הרכבי ועדות הקבע, עמ' 174 ◆ ג. הודעה על תקציב האקדמיה ועל ספר העומד להתפרסם, עמ' 175 ◆ ד. מונחים אחדים בספרות, עמ' 175 ◆ ה. מונחים שונים (שִׁקּוּם תַֹּשְתִּיּוֹת; זָתָ"ר; תּוֹבָנָה), עמ' 176 ◆ ו. מונחי תחבורה יבשתית (השלמות), עמ' 178 ◆ ז. מונחי זואולוגיה, עמ' 182

הישיבה השלוש מאות ושש (שו)

ישיבת מליאה במסגרת ערב עיון לכבוד הופעת הספר "שָׂפָה קָמָה", עמ' 186

הישיבה השלוש מאות ושבע (שז)

א. יהושע בלאו: עם הופעת ספרה של אילה ליונשטם ז"ל, עמ' 187 ◆ ב. דין וחשבון על ייעוץ הלשון ברשות השידור, עמ' 190 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 198

הישיבה השלוש מאות ושמונה (שח)

א. דברי הערכה לפרופ' ישראל ייבין ז"ל, עמ' 207 ◆ ב. הודעות, עמ' 213 ◆ ג. מונחי יין, עמ' 218 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 218 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 223

הישיבה השלוש מאות ותשע (שט)

א. הרצאת מנחם קיסטר "נד"ב בקומראן ובעברית הקדומה: על חִיּוּתוֹ של שורש", עמ' 227 ◆ ב. הודעות ומינוי ועדה לבדיקת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 227 ◆ ג. מונחי הביולוגיה הכללית, עמ' 228 ◆ ד. תחבורה יבשתית — מונחים יחידים, עמ' 232 ◆ ה. דקדוק: החלטות שונות ושם המספר, עמ' 233 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ' 236

הישיבה השלוש מאות ועשר (שי)

ישיבה מיוחדת במסגרת הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, עמ' 239

הישיבה השלוש מאות ואחת עשרה (שיא) – הישיבה השלוש מאות ושתים עשרה (שיב)

ישיבה שיא: הצעת התקציב לשנים 2009—2010, עמ' 240

ישיבה שיב: בחירות, עמ' 243

שנת התש"ע

הישיבה השלוש מאות ושלוש עשרה (שיג)

א. דברי הערכה לפרופ' יהודה רצהבי ז"ל, עמ' 244 ◆ ב. ברכות, עמ' 248 ◆ ג. בחירות למנהלה והודעה, עמ' 249 ◆ ד. דיווח על ישיבת הממשלה בי"ז בטבת תש"ע (3.1.2010), עמ' 249 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ' 251 ◆ ו. דקדוק: שם המספר – השלמה, עמ' 258

הישיבה השלוש מאות וארבע עשרה (שיד)

א. הרצאת מרדכי מישור "שלוש תופעות בלשון המוקדמת של הפעוט", עמ' 260 ◆ ב. מינוי ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה והודעה, עמ' 249 ◆ ג. אשרור שמות כוכבי הלכת: אוֹרוֹן (Uranus), רַהַב (Neptune), עמ' 261 ◆ ד. דקדוק: שם המספר – השלמות, עמ' 261 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 269 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ' 271

הישיבה השלוש מאות וחמש עשרה – השלוש מאות ושש עשרה (שטו—שטז)

ישיבות מליאה פתוחות במסגרת הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה במוזאון ארץ ישראל בתל־אביב, עמ' 276

 

נספחים

  • פעילות האקדמיה: ישיבות ואירועים, עמ' 278
  • הוועדים והוועדות: ועדות הקבע, עמ' 284 ◆ ועדות המינוח המקצועיות, עמ' 285
  • מדורי האקדמיה: עובדי האקדמיה ונושאי התפקידים, עמ' 292 ◆ המזכירות המדעית, עמ' 294 ◆ מערך ההרצאות, ההשתלמויות וימי העיון, עמ' 297 ◆ אתר האקדמיה במרשתת, עמ' 299 ◆ ייעוץ הלשון ברשות השידור ובטלוויזיה החינוכית, עמ' 300 ◆ מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: דוח כללי, 303 ◆ מדור הספרות העתיקה, עמ' 304 ◆ מדור ספרות הגאונים, עמ' 304 ◆ המדור לפיוט הקדום; המדור לשירת ימי הביניים, עמ' 305 ◆ מדור הספרות הרבנית של ימי הביניים, עמ' 305 ◆ מדור הספרות העברית החדשה, עמ' 306 ◆ ערכי המילון, עמ' 307 ◆ מדור המחשוב, עמ' 308 ◆ מדור ההוצאה לאור ופרסומי האקדמיה, עמ' 310 ◆ ארכיון האקדמיה והספרייה, עמ' 312 ◆ המכון ע"ש ד"ר אהרן מ' מזי"א לתולדות תחיית הלשון העברית, עמ' 313
  • התקציב לשנת 2007, עמ' 314 ◆ התקציב לשנת 2008, עמ' 316 ◆ התקציב לשנת 2009, עמ' 318 ◆ התקציב לשנת 2010, עמ' 320