קול קורא לכינוס בנושא העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון

למן ראשית ימי הביניים ועד לעת החדשה לא שימשו העברית והארמית שפות דיבור בקהילות ישראל, אך שימשו לכתיבתה של יצירה ענפה ורבת פנים. בתקופה זו נתהוו הסוגות השונות של הכתיבה בעברית ובארמית: שירה, ספרות פילוסופית, קודקסים הלכתיים, פירושים למקרא, שכלול מלאכת התרגום, יצירה של קורפוסים חדשים בכתיבה מיסטית שיטתית ועוד. לצד זה דווקא בתקופה המכונה "שיא ימי הביניים" החלו לעסוק בחכמת הלשון העברית ובחקר הדקדוק של רבדיה הקלסיים.

מטרת הכינוס היא להציג את מצב המחקר העדכני בתחומים הללו מתוך עיון עקרוני ומתודולוגי.

החוקרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות בתחומים הללו שבהן יוצגו מחקרים חדשים מתוך תשומת לב לשאלות עקרוניות, ובהן: כיצד יש לחקור שפה שכל חיותה היא רק בכתיבתה? מה השפיע על השינויים בלשון בתקופה הנדונה, והאם המחקר הדיאכרוני שלה שונה ממחקר העברית והארמית בתקופות אחרות? כיצד נוצרו הסוגות החדשות – מה מקורות ההשראה שלהן ומה עיצב את אופיין? מה היחס בין המסורת העברית לחקר הלשון בתקופה הזאת ובין מסורות שכנות אחרות? מה הזיקה בין חכמת הלשון ובין הפילוסופיה היהודית והלא־יהודית בת התקופה? אלו הן רק דוגמאות לשאלות עקרוניות שנשמח שהכינוס יעסוק בהן.

הכינוס בשיתוף האקדמיה ללשון העברית והחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית ייערך בבית האקדמיה בירושלים בי"ב ובי"ג בשבט תשע"ז, 8–9 בפברואר 2017.
(הכינוס יתקיים בהמשך ליום עיון באוניברסיטה העברית מטעם החוג ללשון העברית לציון פרישתו של פרופ' אהרן ממן.)

ההרצאות יינתנו בעברית ובאנגלית. את ההצעות להרצאות (ובהן פרטים ביוגרפיים של המציע או המציעה, כותרת ותקציר בן עמוד אחד) יש לשלוח עד ליום כ"ט בתשרי התשע"ז, 31 באוקטובר 2016, לכתובת הדוא"ל dorony@hebrew-academy.org.il.

בכבוד רב,
אליצור בר־אשר סיגל, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית
דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית