חנן אריאל

המדור לספרות הרבנית

 • עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2008)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם, בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר (בהכנה)
 • תואר שני:  השפעת הארמית על העברית של מגילות קומראן הלא־מקראיות – עיונים במורפולוגיה ובעניינים נבחרים בתחביר, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר, תשע"ג

פרסומים מדעיים נבחרים

א. פרסומים מחקריים

 • (עם אלכסיי יודיצקי), "שלוש קריאות חדשות בתעודות מדבר יהודה", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337–341
 • "הגעיה וקביעת סוג הקמץ – מחלוקת מדקדקי ספרד", ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, ר"י זר וי' עופר (עורכים), ירושלים תשע"א, עמ' 21–43
 • (עם אלכסיי יודיצקי), "אל תמחול את היונה: עיון במגילה ארמית מקומראן", אקדם 49 (מרחשוון תשע"ד), עמ' 6–7 (לגרסה אנגלית מורחבת ראו להלן)
 • (עם אלכסיי יודיצקי), "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", מגילות י (תשע"ד), עמ' 149–162
 • "המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן", נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, מ' בר־אשר וע' מאיר (עורכים), ירושלים תשע"ד (2014), עמ' 29–50
 • "על ארבע סתומות במגילות מדבר יהודה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 9–26
 • (עם אלכסיי יודיצקי ואלישע קימרון), "פשר על הקצים א–ב ( 4Q180ו-4Q181): ההדרה , לשון ופרשנות", מגילות יא–יב (תשע"ד-תשע"ה), עמ' 3–39
 • (עם אלכסיי יודיצקי), "יברך – עדות על תצורת הפועל בימי הבית הראשון", לשוננו עח, ג (תשע"ו), עמ' 239–246
 • "מתמוטטים, כושלים, נידחים ושבויים: עיוני סמנטיקה ופרשנות במגילות קומראן", מגילות יג (תשע"ז) (בדפוס)
 • "Dual: Pre-Modern Hebrew", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 1, pp. 775–776
 • "Orthography: Biblical Hebrew", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 2, pp. 940–948
 • "Usage of Biblical Vocabulary in Mishneh Torah (The Code of Maimonides", Iberia Judaica 7 (2015), pp. 127–140
 • "The Expression of Material Constitution in Revival Hebrew", Journal of Jewish Languages 3 (2015), 231–244
 • "Remarks on the Languge of the Pesher Scrolls", Studies on the Texts of the Desert of Judah 114 (2015), pp. 1–6 (with Alexey Yuditsky)
 • "ואל תמחולהי ביד שחפא: ‪4Q541, Frag. 24 Again", Dead Sea Discoveries, 23, 2 (2016), pp. 221–232 (with Alexey Yuditsky)
 • "Deviations from the Mishnaic Hebrew Syntax in Mishneh Torah Due to the Influence of Arabic – Subordination or Intentional Usage?", E.A. Bar-Asher Siegal and A. Koller (editors), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014,New Haven-Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language Press (in press)
 • "Why Did the Future Form of the Verb Displace the Imperative Form in the Informal Register of Modern Hebrew?", Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew (ed. Edit Doron, Malka Rappaport Hovav, Yael Reshef, and Moshe Taube) Amsterdam: John Benjamins, forthcoming

ב. פרסום מחקרי פופולרי