מילים ומונחים חדשים והחלטות בדקדוק (כסלו תשע"ח, דצמבר 2017)