המרכיב העברי בערבית היהודית

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 331–337

לקריאת המאמר

הערבית היהודית היא הלשון ששימשה את היהודים בקהילות דוברות ערבית בארצות האסלאם. לשון זו דומה במידה רבה ללשונם של הערבים השוכנים באותם המקומות אך משולבים בה מילים וביטויים עבריים, וכשאר לשונות היהודים היא נכתבת באותיות עבריות. בחינת היסודות העבריים שבערבית היהודית תורמת תרומה חשובה לחקר העברית ותולדותיה, כי חלקם משקפים צורות הגייה קדומות.