העברית והערבית

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 306–312

לקריאת המאמר

העברית והערבית קשורות זו בזו משנה־קשר. שתיהן לשונות שמיות קרובות זו לזו במבנן ודומות באוצר מיליהן. בימי הביניים הושפעה העברית השפעה עמוקה מן התרבות הערבית בכלל ומן הלשון הערבית בפרט. מאחר ששפת אימם של יהודי ארצות ערב הייתה הערבית המדוברת, והערבית הקלסית הייתה שפתם התרבותית, ברור שכתיבתם בעברית הושפעה מן הערבית.