העברית ולשונות אירופה החדשות

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 319–325

לקריאת המאמר

לשונה של חברה היא הכלי המבטא את תרבותה, ובמידת מה אף מעצב אותה. כאשר עמים נתונים במגע ממושך – קשרי מסחר ותרבות, ריבוי תרגומים מלשון ללשון או ביקורים הדדיים תכופים – לשונותיהם נוטות להשתוות מבחינת היקף המשמעויות של המילים. מספר המילים בעברית שעבר עליהן תהליך של התאמה ללשונות אירופה ובייחוד לאנגלית גדול בהרבה ממה שנראה בעיון ראשון במילון.