מפני מה אין מלך המשיח בא

לשוננו לעם מה, ד (תשנ"ד), עמ' 179–181

לקריאת המאמר

במאמר הקצר הזה דן ישראל בן־דוד בשני לשונות הקשורים למשיח:
(א) "ואף על פי שיתמהמה" – האם יש לומר 'יִתְמַהְמֵהּ' כנהוג בפי רבים או יִתְמַהְמָהּ?
(ב) "היכונו לביאת המשיח" – המחבר מציע במקום ניסוח זה ניסוחים חלופיים המתאימים ללשון המקרא מחד גיסא וללשון חז"ל מאידך גיסא.