דיוואן שמואל הנגיד קודקס מן הגניזה

דיוואן שמואל הנגיד – קודקס מן הגניזה

מתוך השפע הגדול שהעניקה לנו גניזת קהיר עלו וצצו עשרות דפי כתב יד אחד שנתפרד. בדפים אלה הועתק ספר השירים — הדיוואן — של המשורר הגדול רבי שמואל הנגיד. שייריו הרבים של הספר נתפזרו ונתגלגלו לימים לספריות ולאוספים שונים ברחבי העולם. בספר שלהלן קיבצנו את כל הדפים ששרדו מן הכרך, ושחזרנו, תוך השוואה לכתבי יד אחרים של הדיוואן, את תבנית הספר ואת סדרו. לצד תצלומי הדפים הבאנו העתקה של השירים הכתובים בהם, בתוספת ניקוד והערות. כעת עומד למולנו עד נוסח קדום וחשוב מאוד של הדיוואן.

לקטעי הגניזה של דיוואן שמואל הנגיד נודעת חשיבות יתרה, משום שכתב היד השלם היחיד של הדיוואן, הוא כתב יד ששון, הועתק בשלהי המאה הט"ז, יותר מחמש מאות שנים לאחר מותו של המשורר. כתבי היד מן הגניזה הועתקו סמוך הרבה יותר למועד כתיבתם של שירי הספר. יתרה מזאת, מקום העתקתם, מצרים, מצוי בתחומי התרבות הערבית שבתוכה נתעצבה גם שירתנו העברית בספרד. וכך למשל רק בקטעי הגניזה השתמרו במקורן הערבי הכתובות, העשירות במידע היסטורי וביוגרפי, שנתן בראשי השירים עורכו של הדיוואן, יהוסף בן שמואל הנגיד.

במבוא לספר אנו סוקרים את תולדותיו של דיוואן שמואל הנגיד, למן התהילה שזכה לה בדורות ראשונים ועד לשכחה שנגזרה עליו עם שקיעת המרכז התרבותי בספרד, ומן ההיעלם עד להתגלותו המחודשת, ולהשתדלותם של חוקרים במלאכת שחזורו, מלאכה שטרם באה עד גמר. תשומת לב מיוחדת אנו נותנים לקטעי הדיוואן שעלו מן הגניזה הקהירית. בפעם הראשונה בתולדות המחקר אנו מציגים מפה של כל העתקות הדיוואן הידועות בגניזה. כמו כן, אנו דנים בחשיבותו של נוסח השירים העולה מן הקודקס המצולם בזאת.

לתוכן העניינים

לרכישה