מילון למונחי הפסיכולוגיה עברי-אנגלי ואנגלי-עברי

מילון למונחי הפסיכולוגיה

מונחי הפסיכולוגיה נדונו בפרקי זמן שונים, ובמהדורתם הראשונה ראו אור בשנים התשי"ב-התשי"ג בלשוננו יא-יח ובזיכרונות האקדמיה בשנת התשי"ט. מאז נתעשר מקצוע הפסיכולוגיה ונעשה מדע מן החשובים במדעי החברה וצבר מאות מונחים שלא נודעו בימי הדפסתו של המילון הראשון. כנגדם נמצאו מונחים שנתיישנו מן הבחינה המדעית ומן הבחינה הלשונית גם יחד. היה אפוא צורך לחבר מילון חדש שייכללו בו המונחים שבמילון הראשון – אם כמות שהם, אם בשינוי צורה – ועליהם תוספת נכבדה של מאות מונחים, שבלעדיהם לא יסכון מילון פסיכולוגיה בימינו.

הוועדה החדשה שהוקמה לצורך חידוש המילון דנה במונחים שנים לא-מעטות, וחלק מחבריה לא זכו לראות את פרי עמלם – הא' חיים אורמיאן ששימש יו"ר הוועדה עד לפטירתו, הגב' יעל פלום שהשתתפה בכל ישיבות הוועדה עד למותה, וכן הא' אבן-שושן ששימש בה חבר מטעם האקדמיה משנת התש"ם. חברי הוועדה ששימשו בה מתחילת פעולתה ועד הבאת המילון לדפוס הם הגב' גינה אורתר (מן האוניברסיטה העברית) וחבר האקדמיה הא' אמציה פורת. מזכירת הוועדה הייתה הגב' שושנה בהט.

חברים נוספים שימשו בוועדה במשך השנים, מי לתקופה ארוכה ומי לתקופה קצרה: הא' צ' גרינבאום, א' מינקביץ, ז' סרדי, מ' קובובי, א' קוריאט, והגב' מ' בר-הלל, ר' לנדאו, ע' ניניו, ומטעם האקדמיה הא' ש' אברמסון, ע' אורנן, ח' קלעי ומ' שלי.

לאחר אישור המונחים במליאת האקדמיה בישיבה קנט-קס ביום כ' בטבת התשמ"ג (5 בינואר 1983) יצאה מהדורה ארעית של רשימת המונחים בשנת התשמ"ו. בינתיים נתברר שהרשימה טעונה תיקון, שינוי, השמטה ותוספת. להשלמת המילון ולהתאמתו לצורכי זמננו הצטרפו לוועדה הגב' חגית בנזימן (מן האויברסיטה העברית) וחברת האקדמיה הגב' שולמית הראבן. הרשימה הסופית הוגשה לוועד המינוח ואושרה במליאת האקדמיה בישיבה רט ביום י"ז באדר התשנ"ג (10 במארס 1993).

עיקר המונחים שבמילון החדש נאספו מתוך המפתחות שבספרי הלימוד הלועזיים והעבריים לפסיכולוגיה שנועדו לשימוש הסטודנטים. בהגדרתם נעזרה הוועדה בלקסיקונים הלועזיים לפסיכולוגיה ובכללם: English-English: A comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical terms וכן Piaget: Dictionary of Terms.

המילון נדון פרקים-פרקים לפי ענייניהם: למידה, זכירה ודמיון; תפיסה ותחושות; פסיכולוגיה התפתחותית; אישיות; פסיכולוגיה חינוכית; הניעה וריגוש; פסיכולוגיה קלינית ופסיכופתולוגיה; ייעוץ בבחירת מקצוע. מאחר שרבים מן המונחים נמצאו מתאימים לפרקים אחדים, הוסכם שבמילון יינתנו המונחים מקובצים יחד לפי סדר האל"ף-בי"ת.

האקדמיה ללשון העברית מודה לכל מי שתרם להכנת המילון ולהבאתו לידי גמר.

***

ביום כ"ו בטבת תשנ"ד (9 בינואר 1994) חתם שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין על הודעה שהמילון למונחי הפסיכולוגיה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4193, ו' באדר התשנ"ד (17 בפברואר 1994).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, התשנ"ד – 1994.

לרכישה