מבחר מונחי מדע המדינה שאושרו באקדמיה בשנת תשפ"ב (2022)

 

לקובץ PDF

לַ מ ֵ ד לְ שׁ וֹ נְ ך תשפ"ג — 2022 האקדמיה ללשון העברית * המזכירות המדעית * בעריכת דניאל שטרית143מִ ׁשְ ּפּוט )באנגלית: judicalization■ ) עיסוק גובר של בתי המשפט בסוגיות פוליטיות, מוסריות, חברתיות וכדומה. המונח משפוט נקבע במקום מילת הכלאיים )עברית ולועזית( הרווחת "משפטיזציה". הַ פְ סָ לָה דה־לגיטימציה )באנגלית: delegitimization■ ) ביטול התוקף החוקי של דבר מה. המונח ההפוך: ּכִ ׁשְ רּור )legitimization ,)פעולה או הצהרה ההופכות דבר מה לחוקי וכשר. הפועל הִ פְ סִ יל )בבניין הפעיל( נדיר, אך מצוי בספרות חז"ל ובספרות הרבנית של ימי הביניים. עדָ תָ נּות אתנוצנטריות )באנגלית: ethnocentrism■ ) ֲ נטייה לבחון את המציאות או תופעה כלשהי מנקודת השקפה של התרבות הייחודית של קבוצת המוצא של המתבונן. למונח אתניות נקבעה החלופה ֲעדָ תִ ּיּות. מִ זְ רַ חְ ּתָ נּות אוריינטליזם )באנגלית: orientalism■ ) עמדה שלפיה "המזרח" הוא אקזוטי, דמיוני, אידיאלי )במונח מגולמת ביקורת על עמדה זו(. ּכָ רְ חָ נּות כורחנות דטרמיניזם )באנגלית: determinism■ ) תורה פילוסופית המייחסת סיבה חיצונית לרצונו ולמעשיו של האדם. מִ סְ ּכָ ם קונסנזוס )באנגלית: consensus■ ) הסכמה של רבים או דעה מוסכמת בנושא מסוים. המונח החדש מחליף את המונח הקודם "הסכמה כללית". מַ לְהִ יג דמגוג )באנגלית: demagogue■ ) אדם הצובר כוח פוליטי באמצעים רטוריים על ידי נגיעה ברגשות הקהל והובלתו לפעולה. השם המופשט: מַ לְ הִ יגּות. מלהיג הוא מי שאומר דברי לַהַ ג )"דברים ריקים"(; במילה יש רמז ל"מנהיג". בעלונים אלה מונחים ממילון מדע המדינה שאושר במליאת האקדמיה )ישיבה שע"ו( באייר תשפ"ב )מאי 2022