מבחר מונחי מדע המדינה שאושרה באקדמיה בשנת תשפ"ב (2022)

 

לקובץ PDF

הֶ חְ ּבֵ רִ ּיּות )באנגלית: consociationalism■ ) צורת ממשל המתאימה לחברות חצויות או רב־תרבותיות: ההחבריות מבוססת על הסכמה בין נציגי עיליות )אליטות( ועל הבטחת ייצוג לכלל הקבוצות החשובות במדינה. מִ פְ לָגָ ה מִ צְ רָ פִ ית )באנגלית: party aggregate■ ) מפלגה המייצגת או השואפת לייצג מגוון של קבוצות. ּגִ ּיּוׁש )באנגלית: alignment■ ) יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות. המילה נוצרה משם העצם ּגּוׁש על דרך המילים אִ ּיּור מן אֹור, ּבִ ּיּול מן ּבּול, ּפִ ּיּום מן ּפּום )ּפֶ ה בארמית(. ּפֹורְ רּות )באנגלית: dealignment■ ) תהליך שבו הבוחרים נעים ממחויבות למפלגה או לסדר יום מובחן אל עמדה של היעדר מחויבות מעין זו, וכך חלה החלשה של מפלגות. המילה נוצרה על משקל המילים ּכֹונְנּות, עֹורְ רּות, ׁשֹוטְ טּות. הִ תְ מַ רְ ּכְ זּות )באנגלית: centrism■ ) שאיפה של מתמודדים פוליטיים למרכז הרעיוני־הפוליטי כדי למשוך קולות רבים ככל האפשר. נשיאת נאומים ארוכים במיוחד בבית הנבחרים במטרה לעכב הצבעה על חוקים וכדומה. ּ נְאּום הַ תָ שָ ה פיליבסטר )באנגלית: filibuster■ ) ּגַ נְזָ ר צנזור )באנגלית: censor■ ) מי שמופקד מטעם המדינה על מניעת פרסום עובדות או דעות שיש בהן כדי לפגוע בביטְ חון המדינה וכדומה. השם המופשט: ּגַ נְ זָ רּות, ּגִ נְ זּור )צנזורה(. במונח גנזר יש רמז לפעלים גנז וגזר