פרקים בתולדות המילונות העברית החדשה: מילון בן־יהודה

לשוננו נד (תש"ן), עמ' 311–323

לקריאת המאמר

הכותב סוקר את מילון בן־יהודה – תולדותיו, ייחודו והישגיו על רקע תקופת חיבורו.