החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל

תחייתה והתחדשותה של העברית: מחקרים ועיונים (ירושלים תש"ף), עמ' 30–38

לקריאת הפרק

אחד מתחומי העניין והמחקר המרכזיים של פרופ' אילן אלדר היה תחיית העברית בדיבור פה, התחדשותה והתפשטותה בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים, תהליך שהוא חד־פַּעמי בתולדות הלשונות. מאמרים רבים פרסם בנושא זה ובנושא תכנון הלשון בישראל, ובסופו של דבר אף כינסם בספר "תחייתה והתחדשותה של העברית: מחקרים ועיונים", שראה אור בשנת תש"ף בהוצאת האקדמיה ללשון העברית.

בפרק הרביעי של הספר, המובא כאן, עסק אילן אלדר בתרומתן של העלייה הראשונה והשנייה לתחיית הדיבור העברי ולהתפשטותו: בימי העלייה הראשונה בעיקר בקרב הילדים בגנים ובבתי הספר ובקרב משכילים, ובימי העלייה השנייה גם בקרב המבוגרים בחברה כולה.