כללי התעתיק

בשנים תשס"ד–תשע"א (2003–2011) דנה האקדמיה מחדש בכללי התעתיק מעברית לאותיות לטיניות, מלועזית לעברית ומערבית לעברית, והעמידה כללים חדשים ומעודכנים. הכללים פורסמו בחוברת מיוחדת של "העברית" בשנת תשע"ב, ומתפרסמים במהדורה חדשה עם כללי הכתיב וכללי הפיסוק בחוברת מיוחדת בשנת תשע"ח.

בקובצי ה־PDF שלהלן הוכנסו תיקונים נחוצים ושולבו דוגמאות חדשות – ראשית באדר תשע"ה (מארס 2015), ושנית במרחשוון תשע"ח (נובמבר 2017).

כללי התעתיק מעברית לאותיות לטיניות

כללי התעתיק מלועזית לעברית

כללי התעתיק מערבית לעברית

נספחים

ועדת משנה מיוחדת של ועדת השמות הממשלתית בשיתוף נציגים מן האקדמיה דנה בכללי התעתיק מעברית לערבית ומערבית לאותיות לטיניות – לצורכי השילוט. התעתיקים שגובשו אושרו במליאת ועדת השמות.

התעתיק מעברית לערבית

התעתיק מערבית לאותיות לטיניות

לרשימת שמות היישובים בישראל – בעברית, בערבית ובאותיות לטיניות

 

תעתיק פשוט לצורכי שילוט ומיפוי
הדיון המחודש בכללי התעתיק (להוציא את התעתיק מלועזית לעברית) בא לתת מענה להחלטת הכנסת "בדבר קביעת כתיב אחיד בעברית, בערבית ובאנגלית* של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים בדרכים" (תיקון לפקודת התעבורה (מס' 73), אושר בכנסת בי"ח בכסלו תשס"ו [19 בדצמבר 2005], ובו תיקון סעיף 70(1) לפקודת התעבורה).
לדיונים באקדמיה קדמו דיונים בוועדות משותפות לאקדמיה ללשון העברית, לוועדת השמות הממשלתית בראשותו של משה ברוֶר, למרכז למיפוי ישראל ולנציגים מן האקדמיה ללשון הערבית שבהקמה.

* לפי האקדמיה אין מדובר בכללי תעתיק מעברית לאנגלית אלא בכללי תעתיק מעברית לאותיות לטיניות.

הדיונים בכללי התעתיק במליאת האקדמיה