הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית (תשס"ה–תשע"ז, 2005–2017)

הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית הוקמה בשנת תשס"ה (2005), ופעלה במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

הוועדה הכינה מילון מעודכן ועכשווי בתחום הגאוגרפיה האנושית. תחום רחב זה כולל מגוון שדות ועולמות ידע: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית, שימושי קרקע, נוף וסביבה, פילוסופיה ומתודולוגיה גאוגרפית ועוד.

לאחר שהקריאה הראשונה של רשימת המונחים נסתיימה, נערכה הרשימה במזכירות המדעית של האקדמיה, והופצה בראשית שנת תשע"ה לאנשי מקצוע לשם קבלת הערות.

לאחר עריכת המילון בעקבות ההערות שהתקבלו הוגש המילון לוועדת המינוח המרכזית ונדון בה בשלוש ישיבות בחודשים אייר-תמוז תשע"ו (מאי-יולי 2016).

המילון אושר במליאת האקדמיה בטבת תשע"ז, ינואר 2017, ופורסם באתר מונחי האקדמיה.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • יושב הראש: פרופ' אבינועם מאיר, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן־גוריון
  • ד"ר נורית אלפסי, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן־גוריון;
  • ד"ר בתיה רודד, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן־גוריון, מכללת אחווה;
  • ד"ר צבי שילוני, מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות.

מן האקדמיה ללשון העברית:

מרכז הוועדה: ד"ר ארנון בן־ישראל, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן־גוריון.